ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 1541
    ایراد سیستم تیکت
    بسته شده