سامانه مدیریتی مبنا

مبنا - سامانه مدیریتی مبنا

امکانات و قابلیت های سامانه مبنا

برنامه ریزی در مدل مفهومی مبنا

در این مدل هسته اصلی برنامه ریزی، در ستون نارنجی رنگ است که شامل سه محور اصلی خدمات، اهداف و شاخص ها می باشد. در این سه محور جمعا ۱۵ موضوع در ارتباط با یکدیگر نمایش داده شده است. ۹ موضوع در حوزه برنامه راهبردی که بیانگر اثر بخشی سازمان هستند و ۶ موضوع در حوزه برنامه عملیاتی که نشانگر کارایی سازمان هستند قرار دارد.

1 1024x714 1 - سامانه مدیریتی مبنا

کلیه موضوعات و برنامه ها به صورت مستمر پایش و تحلیل می شوند و بازخوردهای لازم در این چرخه ارائه می شوند. تمام مراحل برنامه ریزی در زیر ارزش های ســازمان است که هدف نهایی آن تحـقق شعار دســتگاه می باشد که  به طور مثال در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شعار “فرد سالم، جامـعه سالم” می باشد.

2 1024x458 1 - سامانه مدیریتی مبنا

امـکان برنامه ریزی عمــلیاتی همراه با نمایش  گانت فعالیت ها و پیشرفت زمانی پروژ ها استاندارد مبنا و ابزار استفاده از آن برنامه ریزی راهبردی و تنظیم اهداف ترسیم ساختار تشکیلاتی جاری گزارش ارزیابی عملکرد و تحلیل داشبورد آماری مستندسازی جلسات و پیگیری مصوبات تهیه نشانگرها و ارتقای شاخص ها

10 - سامانه مدیریتی مبنا

امکان مستند سازی کلیه خدمت ها و فرآیندهای در سامانه مبنا

واحدهای مختلف دستگاه با جزئیاتی از قبیل: شاخص ها، ویژگی ها شامل (تواتر فرآیند، سطح فرآیند، دامنه فرآیند، زمان، ورودی و خروجی فرآیند و …) و ارتقا فرآیند شامل ( افزایش درآمد، کاهش هزینه، کاهش زمان بهبود شاخص، الکترونیکی، واگذاری، تفویض اختیار و …)

7 - سامانه مدیریتی مبنا
6 1024x477 1 - سامانه مدیریتی مبنا
5 1024x279 1 - سامانه مدیریتی مبنا
4 1024x420 1 - سامانه مدیریتی مبنا

امکان ثبت کلیه اقلام آماری از واحدهای تابعه به همراه نمودارهای مختلف امکان ثبت جلسات با ارسال دعوت برای اعضا، مستندسازی صورتجلسات، ثبت نظرات هر یک از اعضا، حضور و غیاب اعضا، ثبت و پیگیری تفکیکی هر یک از مصوبات جلسات، پرینت صورتجلسات با امضای اعضا، اطلاع رسانی لغو جلسات و ..امکان گزارش گیری از پیشرفت زمانی واحدها، خدمات و فرآیند های کل دستگاه، پیشرفت زمانی پروژه ها، ارتباطات اقدامات با اهداف و خدمات، فعالیت های معوقه، پروژه های اولویت دار و …

3 1024x441 1 - سامانه مدیریتی مبنا

امکان ثبت کلیه موضوعات لازم در یک برنامه راهبردی شامل ارزیابی های درونی و بیرونی(SWOT)، ارزش ها، چشم انداز، مأموریت و اهداف در سه سطح (بالادستی، کلی، اختصاصی)

9 - سامانه مدیریتی مبنا
بازرسی - سامانه مدیریتی مبنا

سامانه مدیریتی مبنا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است